top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN LEF. Innovatie

 

ALGEMEEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder, opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft en onder opdrachtnemer: Petronella Wilhelmina Cornelia de Vaan, handelend onder de naam LEF Innovatie.

 

1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden afkomstig van, respectievelijk uitgevoerd door LEF Innovatie, alsmede op alle overeenkomsten en verbintenissen tussen LEF Innovatie en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgevers, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2. Grondslag offertes/aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Offertes van LEF Innovatie zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

2.2 De opdrachtgever staat ervoor in dat zij daarbij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

2.3 LEF Innovatie zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.

2.4 De door LEF Innovatie uitgebrachte offertes of aanbiedingen zijn geldig tot 14 dagen na de datum van de offerte, tenzij schriftelijk anders door LEF Innovatie vermeld of met LEF Innovatie is overeengekomen.

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen de opdrachtgever en LEF Innovatie komt tot stand op het moment dat de voor akkoord ondertekende overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging door LEF Innovatie is ontvangen, dan wel door feitelijke aanvang door LEF Innovatie zonder direct protest door opdrachtgever.

3.2 De opdrachtbevestiging of offerte van LEF Innovatie, ondertekend door de opdrachtgever of niet, geeft behoudens andersluidend bewijs de inhoud van de overeenkomst weer.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en documenten, welke LEF Innovatie overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2 Teneinde de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens het tijdschema te laten verlopen, zullen de medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, tijdig ter beschikking van LEF Innovatie worden gesteld.

4.3 Voorts zal door de opdrachtgever een contactpersoon als aanspreekpunt in alle aangelegenheden betreffende de overeenkomst worden aangewezen.

4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan LEF Innovatie ter beschikking gestelde gegevens, documenten en medewerkers, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4.5 Tenzij anders overeengekomen stelt de opdrachtgever aan LEF Innovatie de voor de werkzaamheden benodigde ruimte met bijbehorende faciliteiten kosteloos ter beschikking.

4.6 LEF Innovatie heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan voorgaande verplichtingen heeft voldaan.

4.7 LEF Innovatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat LEF Innovatie is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

4.8 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.9 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

 

5. Uitvoering van de opdracht, inspanningsverbintenis

5.1 LEF Innovatie bepaalt – in overleg met de opdrachtgever – de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

5.2. Gezien de aard van de werkzaamheden kan LEF Innovatie zich er slechts toe verbinden dat zij zich op een zorgvuldige, professionele en betrokken wijze zal inspannen het in de opdracht geformuleerde resultaat te bereiken. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. LEF Innovatie verplicht zich tot een toereikende informatieverstrekking aan de opdrachtgever.

5.3 LEF Innovatie kan pas dan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor, voorafgaand aan de meer-werkzaamheden, schriftelijk toestemming heeft verleend, tenzij de aard van het meerwerk, dan wel de spoedeisendheid van de werkzaamheden zodanig is dat voorafgaande toestemming niet kan worden afgewacht.

5.4 Indien LEF Innovatie derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken voor het verrichten van substantiële werkzaamheden, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de opdrachtgever.

 

6. Honorarium

6.1 Het honorarium van LEF Innovatie berust op een uur- of dagdeeltarief, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bij de  bepaling van het honorarium te hanteren grondslag wordt gevormd door de aan de opdrachten bestede hoeveelheid arbeid. Overige voor de uitvoering van de overeenkomst door LEF Innovatie noodzakelijk geachte kosten zoals reis- en verblijfkosten ten behoeve van de opdracht

(exclusief woon-werkafstand), aanschaf van informatie en materialen, worden indien van toepassing naast het uur/dagdeeltarief volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

6.2 Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende uur/dagdeeltarief van LEF Innovatie, zoals door LEF Innovatie schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de bedragen altijd exclusief btw. Het honorarium van LEF Innovatie is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

 

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Het honorarium en de kosten, zoals in artikel 6 genoemd, worden maandelijks, dan wel indien anders schriftelijk overeengekomen, bij afronding van specifieke opdrachten (fasen) bij (voorschot)declaratie in rekening gebracht.

7.2 Betalingen dienen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.3 Betaling dient te geschieden in euro valuta door overmaking ten gunste van het door LEF Innovatie op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

7.4 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de overeengekomen heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. LEF Innovatie is dan gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van LEF Innovatie, vanaf de vervaldag van de factuur de opdrachtgever rente in rekening te brengen van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand voor een maand gerekend, tot op de datum van algehele voldoening.

7.5 In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

7.6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.7 Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die LEF Innovatie maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. Indien LEF Innovatie invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, ten bedrage van 15% met een minimum van € 100,00 per openstaande factuur ten laste van de opdrachtgever, onverminderd het recht van LEF Innovatie de werkelijke kosten te verhalen.

7.8 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

8.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds schriftelijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

8.2 Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal LEF Innovatie dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal LEF Innovatie de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk van structurele aard, zal LEF Innovatie daaromtrent zo spoedig mogelijk in overleg met de opdrachtgever treden. Artikel 5 blijft onverminderd van kracht.

 

9. Overmacht

9.1 Tijdens overmacht (een niet aan LEF Innovatie toerekenbare oorzaak) worden de verplichtingen van LEF Innovatie opgeschort.

9.2 Indien de periode, waarin de overmacht voortduurt en nakoming van de verplichtingen door LEF Innovatie niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.3 Indien LEF Innovatie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk contract.

9.4 Onder overmacht in de zin van dit artikel zal onder andere zijn begrepen stakingen, ziekte (van LEF Innovatie of eerstegraads familie) en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van LEF Innovatie, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, een en ander zowel als deze voorkomen bij het bedrijf van LEF Innovatie als bij haar toeleveranciers respectievelijk de derden waarvan LEF Innovatie bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 LEF Innovatie zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht.

10.2 LEF Innovatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, behoudens voor zover deze aantoonbaar zou zijn geleden ten gevolge van opzet of grove onachtzaamheid aan de zijde van LEF Innovatie. In het laatstgenoemde geval is de aansprakelijkheid van LEF Innovatie beperkt tot het bedrag dat zij voor de desbetreffende opdracht heeft gefactureerd, zonder kosten van derden mee te rekenen.

10.3 De aansprakelijkheid van LEF Innovatie voor vertragingsschade en/of gevolgschade, waaronder begrepen doch niet

uitsluitend bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens afnemer, of iedere andere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.4 LEF Innovatie zal nimmer aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.

10.5 Iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst en/of gebrekkige installatie, modellen of instrumenten, zoals software komt voor rekening van opdrachtgever.

10.6 LEF Innovatie zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

10.7 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het einde van de overeenkomst, schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 

11. Reclamatie

11.1 Reclamaties met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de verzonden facturen dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen veertien dagen nadat de omstandigheden waarover gereclameerd wordt zich hebben voorgedaan en in ieder geval binnen veertien dagen na het einde van de overeenkomst kenbaar te worden gemaakt aan LEF Innovatie, bij gebreke waarvan deze geacht worden als correct en verschuldigd  erkend te zijn.

11.2 Bij gebreken welke slechts een deel van de gehele opdracht betreffen, bestaat niet het recht tot weigering van de overige  overeengekomen prestaties.

11.3 In geval van gerechtvaardigde reclamaties is LEF Innovatie gehouden tot het binnen een redelijke termijn herstellen van fouten dan wel tot restitutie van de vergoeding, die betrekking heeft op het gedeelte van de opdracht waar de reclame betrekking op heeft, zulks naar keuze van LEF Innovatie.

11.4 LEF Innovatie is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever als gevolg van de afgekeurde werkzaamheden geleden schade.

11.5 Reclamaties geven aan de opdrachtgever nimmer het recht factuurbedragen niet of niet tijdig te betalen of betaling van de factuurbedragen op te schorten.

11.6 Indien de reclamatie niet tijdig wordt ingesteld vervallen  alle rechten van opdrachtgever ter zake.

 

12. Opzegging, opschorting en ontbinding

12.1 LEF Innovatie is bevoegd om op ieder door haar gewenst moment de opdracht tussentijds te beëindigen, in welk geval LEF Innovatie alleen de door haar reeds verrichte werkzaamheden zal declareren, en zij niet aansprakelijk zal zijn als gevolg van de tussentijdse beëindiging.

12.2 LEF Innovatie is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot aan het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

12.3 LEF Innovatie is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  • aan de opdrachtgever voorlopig of definitief surseance (uitstel) van betaling is verleend, door de opdrachtgever op grond van financiële omstandigheden een betalingsregeling wordt aangeboden, dan wel  indien de opdrachtgever geraakt in staat van  faillissement, onder curatele stelling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van ) opdrachtgever dan wel indien eventueel  gevraagde zekerheid uitblijft, dan wel dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

  • de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet. Bovenstaande geldt onverminderd alle overige aan LEF Innovatie toekomende rechten, waaronder het recht volledige betaling en/of  schadevergoeding te eisen.

12.4 LEF Innovatie heeft bij ontbinding ingevolge dit artikel recht op schadevergoeding ook zonder aan de ontleding voorafgaande ingebrekestelling.

12.3 LEF Innovatie heeft bij ontbinding ingevolge dit artikel, al dan niet ten titel van schadevergoeding, recht op betaling van al hetgeen LEF Innovatie uit hoofde van de opdracht met opdrachtgever zonder de ontbinding zou hebben mogen factureren.

12.4 Bij het zich voordoen van de in dit artikel genoemde omstandigheden wordt hetgeen LEF Innovatie van de opdrachtgever te vorderen heeft steeds en met onmiddellijke ingang opeisbaar.

12.5 Bij een tussentijdse opzegging wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen. Bij gebreke waarvan de opdrachtgever aan LEF Innovatie een schadeloosstelling naar billijkheid is verschuldigd.

12.6 Een tussentijdse opzegging dient schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij te worden medegedeeld. Indien de partij die opzegt dit nalaat, kan de wederpartij de opzegging schriftelijk bevestigen.

 

13. Geheimhouding

13.1 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van bedrijfsinformatie, technische informatie en/of documentatie, alsmede van alle andere gegevens afkomstig van de andere partij, die als vertrouwelijk zijn aan te merken.

13.2 LEF Innovatie is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, of voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, verplicht tot geheimhouding tegenover derden m.u.v. het tussenkomstbureau indien LEF Innovatie en opdrachtgever daar gebruik van maken.

13.3 Binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst zullen partijen desgewenst alle door de geheimhoudingsplicht bestreken documenten en gegevens alsmede kopieën hiervan aan de andere partij retourneren.

13.4 De in dit artikel opgenomen verplichtingen blijven bestaan na de beëindiging van de overeenkomst.

13.5 Opdrachtgever legt LEF Innovatie geen belemmeringen op met betrekking tot acceptatie van volgende opdrachten van andere opdrachtgevers.

 

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en LEF Innovatie waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien een of meer bepalingen uit de algemene voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.

14.3 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en LEF Innovatie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost -Brabant, dan wel, naar keuze van de opdrachtgever door de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.

 

15. Verhouding overeenkomst en algemene voorwaarden

15.1 LEF Innovatie is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen en opdrachtgever hier tijdig schriftelijk over te informeren

15.2 Indien sprake is van strijdigheid van de overeenkomst tussen LEF Innovatie en opdrachtgever dan wel van de eventuele driepartijen-overeenkomst met de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleert de overeenkomst.

 

16. Vervaltermijn

16.1 Voor zover in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere  bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens LEF Innovatie in verband met het verrichten van werkzaamheden door LEF Innovatie in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

17. Aanzeggingen met rechtsgevolg

17.1 Alle aanzeggingen met rechtsgevolg dienen te geschieden bij aangetekende brief of deurwaarder exploot. Onder dergelijke

aanzeggingen worden in elk geval begrepen: aansprakelijkstellingen, sommaties en brieven houdende opzegging en ontbinding.

 

LEF Innovatie, 27 mei 2021

bottom of page